Martin Schongauer (1430 körül — 1491) német festő és grafikus. A XV. század legnagyobb rézmetszőinek egyike. Kiváló kompozíció szerkesztéss...

Martin Schongauer: Passió

Friday, April 01, 2011 rezkarcfitness 0 Comments

Martin Schongauer (1430 körül — 1491) német festő és grafikus. A XV. század legnagyobb rézmetszőinek egyike. Kiváló kompozíció szerkesztéssel, a részletek kimunkálásával, a vésés mesterségbeli tudományával megteremtette a német grafikai iskolát, s követőinek hosszú sorát. Rézmetszeteiből remekbe sikerült a 12 lapos Passió-sorozat melyből 11 alább megtekinthető.


Gyötrelem a kertben, 1480
rézmetszet, papír
163 × 115 mm

És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
Máté 26, 39Krisztus elárulása, 1480
rézmetszet, papír
165 × 117 mm

A ki pedig őt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: 
A kit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. 
Máté 26, 48-49Krisztus a börtönben, 1480
rézmetszet, papír
163 × 115 mm

Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába.
Máté 22, 54


Krisztus Pilátus előtt, 1480
rézmetszet, papír
163 × 115 mm

Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!
Máté 27, 24


Ecce Homo, 1480
rézmetszet, papír
163 × 115 mm

Kiméne azért Jézus a töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. 
És monda nékik Pilátus: Ímhol az ember!
János 19, 5


Krisztus megkorbácsolása, 1480
rézmetszet, papír
165 × 115 mm

Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, a mi az őrház; és összehívák az egész csapatot. És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, És elkezdék őt köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya! És verik vala a fejét nádszállal, és köpdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt.
Márk 15, 15-19


Krisztus megkoronázása, 1480
rézmetszet, papír
161 × 114 mm

És a vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reá
János 19, 2


Keresztút, 1480
rézmetszet, papír
165 × 115 mm

Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét.
János 19, 2


Keresztrefeszítés, 1480
rézmetszet, papír
165 × 117 mm

Valának pedig asszonyok is, a kik távolról nézik vala, a kik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé, A kik, mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki; és sok más asszony, a kik vele mentek vala fel Jeruzsálembe.
Márk 15, 40-41


Sírbatétel, 1480
rézmetszet, papír
165 × 115 mm

És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala.
Máté 27, 59-61


Feltámadás, 1470-75
rézmetszet, papír
165 × 115 mm

És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
Máté 28, 2-4


Képek forrása: www.artic.edu
Forrás: wikipédia

0 comment: